gallery

menu

Studio Photo

photo by Maki Fukuda

   

live @ Tokyo TUC 2008

(Taro Koyama, dr)

photo by Toshio Tsunemi

 

 

live @ Tokyo TUC 2008

photo by Toshio Tsunemi

 

 

live @Tokyo TUC 2008

( L-R: Yoshihiko Naya, pn; Hitomi Oba, ts; Yosuke Inoue, bs; Taro Koyama, dr)

photo by Toshio Tsunemi

   
bottom